آشنایی با پیشینه سرخرود + پارک های ساحلی + بازار و غذاهای محلی

تحقیقات و مطالعات باستان‌شناسی نشان می‌دهند که پیشینه تاریخی سرخرود به ۴۰۰۰ سال پیش و عصر آهن برمی‌گردد. در دیدگاه اول، نام این شهر بر اثر یک حادثه تلخ اتفاق افتاده است؛ زیرا گفته می‌شود که ۴۰۰۰ نفر در یک روز سر بریدند و خون جاری شده تمام رودخانه را به رنگ سرخ درآوردند. ...

آشنایی با پیشینه سرخرود + پارک های ساحلی + بازار و غذاهای محلی

تحقیقات و مطالعات باستان‌شناسی نشان می‌دهند که پیشینه تاریخی سرخرود به ۴۰۰۰ سال پیش و عصر آهن برمی‌گردد. در دیدگاه اول، نام این شهر بر اثر یک حادثه تلخ اتفاق افتاده است؛ زیرا گفته می‌شود که ۴۰۰۰ نفر در یک روز سر بریدند و خون جاری شده تمام رودخانه را به رنگ سرخ درآوردند. ...

املاک را مقایسه کنید

مقایسه (0)